Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου — Επιβολή υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τακτικές αεροπορικές γραμμές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)