Регламент (ЕС) 2021/663 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлордекон във и върху определени продукти (текст от значение за ЕИП)