Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας ΜΚΟ 2002 που προκηρύσσεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων