ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1371/02 υποβολή: Sergio Berlato (UEN), Cristiana Muscardini (UEN),Roberta Angelilli (UEN), Roberto Bigliardo (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN),Antonio Mussa (UEN), Mauro Nobilia (UEN), Adriana Poli Bortone (UEN)και Franz Turchi (UEN) προς την Επιτροπή. Κατάσταση κρίσης στον ευρωπαϊκό τομέα τηςδατοκαλλιέργειας.