Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1318/93 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 1993 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2067/92 του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες προώθησης και εμπορίας όσον αφορά το βόειο κρέας ποιότητας