Ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της οδηγίας αριθ. 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (Γνώμη σχετικά με την αίτηση αποκλειστικής άδειας αναζήτησης υγρών ή αερίων υδρογονανθράκων, Gaz de Saint-Étienne) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)