Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 16ης Οκτωβρίου 2003 στην υπόθεση C-29/03: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιnstituto Tecnológico para a Europa Comunitária (ITEC) ("Ρήτρα διαιτησίας — Μη εκτέλεση συμβάσεως — Επιστροφή των προκαταβληθέντων ποσών — Ερήμην δίκη")