ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0244/03 υποβολή: Antonios Trakatellis (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Μη τήρηση του πρωτοκόλλου του Κιότο για τις κλιματικές μεταβολές και ελλιπής εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον στην Ελλάδα.