Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.2820 — STMicroelectronic/Alcatel Microelectronics) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)