Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2000, για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων