Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8802 — KKR / Unilever Baking Cooking and Spreads Business) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )