Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 72, 2010m