Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2003 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2003, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών