Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2000 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2000, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2225/92 για λεπτομέρειες εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τον εφοδιασμό της Μαδέρας όσον αφορά το λυκίσκο