Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ από το Fürstlicher Oberster Gerichtshof στις 8 Μαΐου 2020 στην υπόθεση SMA SA και Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux publics κατά Finanzmarktaufsicht (Υπόθεση E-5/20) 2020/C 316/07