Γραπτή ερώτηση E-005190/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Αμβρακικός Κόλπος