ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2059/00 υποβολή: Elisa Damião (PSE) προς την Επιτροπή. Εργατικά ατυχήματα.