Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3254 — Vidacaixa/Swiss Life España) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)