Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2233/2001 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2001, για την εξαγωγή μεσόσπερμου και μακρόσπερμου Α λευκασμένου ρυζιού προορισμού ορισμένων τρίτων χωρών της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2008/2001