Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2002 για την κατάρτιση του καταλόγου των μονάδων του δικτύου πληροφορικής «ANIMO» και την κατάργηση της απόφασης 2000/287/ΕΚ [κοινοποιηθείσα από τον αριθμό Ε(2002) 2026] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2002/459/ΕΚ)