ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1232/01 υποβολή: Carlos Candal (PSE) προς την Επιτροπή. Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας.