Υπόθεση T-28/03: Αγωγή της Αlsen AG κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2003