ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25/09/2000 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. IV/M.2133 - HICKS/BEAR STEARNS/JOHNS MANVILLE) με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)