2001/537/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της απόφασης 93/402/ΕΟΚ για τους υγειονομικούς όρους και την κτηνιατρική πιστοποίηση που απαιτούνται για την εισαγωγή νωπών κρεάτων προερχομένων από ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η υγειονομική κατάσταση στην Ουρουγουάη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 1892]