Υπόθεση T-103/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Ιουλίου 2018 — S & V Technologies κατά EUIPO — Smoothline (Smoothline)