Απόφαση του δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 1999 στην υπόθεση C-67/96 (αίτηση του Kantongerecht te Arnhem για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Albany International BV κατά Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie ("Υποχρεωτική υπαγωγή σε κλαδικό ταμείο συντάξεων — Συμβιβαστό με τους κανόνες ανταγωνισμού — Χαρακτηρισμός κλαδικού ταμείου συντάξεων ως επιχειρήσεως")