Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμαχία μεταξύ της KLM Royal Dutch Airlines and Northwest Airlines, Inc. [υπόθεση COMP/D-2/36.111 — Διαδικασία βάσει του άρθρου 85 (ex άρθρο 89) της συνθήκης ΕΚ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)