Διορθωτκό στην απόφαση αριθ. 1/2003 της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας, της 30ής Ιανουαρίου 2003, που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1/2001 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1/96 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας (2003/75/ΕΚ) (ΕΕ L 28 της 4.2.2002)