Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs της 27ης Ιανουαρίου 2000. # Marca Mode CV κατά Adidas AG και Adidas Benelux BV. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Hoge Raad - Κάτω Χώρες. # Οδηγία 89/104/ΕΟΚ - Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο ß - Σήματα - Κίνδυνος συγχύσεως - Κίνδυνος συνειρμικής συσχετίσεως του σημείου με το σήμα. # Υπόθεση C-425/98. Marca Mode TITJUR