Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1315/2000 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2000, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης