ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-2924/02 υποβολή: Roger Helmer (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Παραβίαση του άρθρου 12 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.