Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8530 — Brookfield/Engie/FHHGL) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )