Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9380 — Bâloise / Fidea) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)