Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3149 — Procter & Gamble/Wella) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)