ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3294/00 υποβολή: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Διάθεση των κοινοτικών πόρων.