ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2584/99 υποβολή: Herbert Bösch (PSE) προς την Επιτροπή. Παθογόνος παράγοντας της ΣΕΒ στο οστεάλευρο.