ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3808/03 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των πόρων του προγράμματος Cultura 2000 που αφορούν τον Δήμο Macerata.