Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/232 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2020 για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Δανίας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή