Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 845/2003 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2003, για καθορισµό της µέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή µαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισµού που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 899/2002