Komission asetus (EY) N:o 1766/2000, annettu 10 päivänä elokuuta 2000, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä