ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1570/01 υποβολή: Marie Isler Béguin (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Πρόγραμμα της ΕΕπέρ των θυμάτων του Τσερνομπίλ.