Νομοθετικό ψήφισμα που αποτελεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 78/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στη θέρμανση θαλάμου επιβατών των οχημάτων με κινητήρα (COM(98)0526 C4-0552/98 98/0277(COD))(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)