Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.2898 — Leroy Merlin/Brico) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)