Απόφαση του Πρωτοδικείου (πέμπτο πενταμελές τμήμα) της 27ης Νοεμβρίου 2003.