Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2219/89 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 σχετικά με τους ειδικούς όρους εξαγωγής τροφίμων και ζωοτροφών ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου από ακτινοβολίες