Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 455/2002 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2002, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου