Υπόθεση C-360/02 P: Αίτηση αναιρέσεως του Carlo Ripa di Meana που ασκήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2002 κατά της διατάξεως του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τέταρτο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση Τ-127/01, Carlo Ripa di Meana κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου