ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3912/03 υποβολή: Ole Krarup (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Εξόρυξη πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα.