Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 88/2002 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 943/2001