Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiające wykaz odmian Cannabis sativa L., kwalifikujących się do objęcia pomocą zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2358/71